Kwaliteit

LVVP-visitatielogo-klein-1

Beroepsverenigingen

Bureau Broeders is lid van verschillende beroepsverenigingen. De belangrijkste zijn de Nederlandse Vereniging van Opvoedkundigen en Andragologen (N.V.O.), het Nederlands Instituut van Psychologen (N.I.P.) sectie kinder- en
jeugdpsychologen, sectie lichaamsgericht werkende psychologen en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde
Psychologen en Psychotherapeuten (L.V.V.P.). Bureau Broeders is geregistreerd in het register van
gezondheidszorgpsychologen. Om geregistreerd te blijven als N.I.P. psycholoog en N.V.O. orthopedagoog-generalist moet Bureau Broeders zich elke 5 jaar laten herregistreren, waarbij er gekeken wordt of er voldoende bijscholing is gevolgd, voldoende intervisie met collega's is uitgevoerd en andere punten die de kwaliteit ten goede komt.

Registraties

B.I.G. Gezondheidszorg-psycholoog
(BIG-nr. 39030786125)

N.I.P. Psycholoog
-Kinder en jeugd
-Lichaamsgericht werkend

N.V.O. Orthopedagoog-generalist
(BIG-nr 79030786131)

AGB-codes

AGB-code praktijk: 94002396
AGB-code uitvoerder: 94002836

Kwaliteitsstatuut

Bureau Broeders beschikt over een goedgekeurd kwaliteitstatuut.  ZiNL publiceert een openbaar databestand waarin alle zorgaanbieders zijn opgenomen met een goedgekeurd statuut. Het openbaar databestand is via deze link te raadplegen.

LVVP visitatie

Elke 5 jaar doet Bureau Broeders mee aan een visitatietraject van de Landelijke Vereniging voor vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Visitatie betekent letterlijk: bij collega’s op bezoek gaan. Het belangrijkste doel van visitatie is een verbeterproces op gang brengen, de kwaliteit van de praktijkvoering verhogen en waar nodig aan te scherpen. De kwaliteitscriteria van de LVVP vormen de basis van de visitatie. Deze zijn gebaseerd op relevante wet- en regelgeving zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo), Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Zorgverzekeringswet (Zvw), Jeugdwet, Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), etc. Ook sluiten ze aan op de beroepscodes van psychologen en psychotherapeuten.

Intervisie en supervisie

Voor kwaliteitsdoeleinden neem ik deel aan intervisie en supervisie. Intervisie is een gespreksmethode met een aantal collega psychologen aan de hand van ingebrachte casuïstiek. De behandelingen en verslaglegging worden tijdens intervisie getoetst door collega’s. Mogelijk worden vragen rondom je probleemstelling daar, geanonimiseerd, besproken. Bureau Broeders doet mee aan zowel een intervisiegroep voor de basis GGZ als een intervisie groep voor de jeugd GGZ. Ook geeft Bureau Broeders supervisie aan opleidelingen in de basis GGZ.

Privacy

Bureau Broeders hecht veel waarde aan het medisch beroepsgeheim, zoals deze geldt voor BIG-geregistreerde
zorgprofessionals en volgens de beroepsethiek voor psychologen en pedagogen. Het medisch beroepsgeheim beschermt de individuele cliënt en de samenleving als geheel. Deze borgt de vrije toegang tot de gezondheidszorg.
Bureau Broeders heeft altijd overleg met eerdere behandelaars, zoals de huisarts of een psycholoog. Indien er
overleg nodig is of gegevens verstrekt worden aan derden, anders dan een medebehandelaar (zoals een school) zal ik altijd om je toestemming vragen.

Klachten

Ik doe mijn uiterste best om klachten te voorkomen. Mocht je desondanks toch klachten hebben dan verzoek ik je om zo spoedig mogelijk contact met mij op te nemen. In goed overleg zal dan getracht worden je klachten te verhelpen. Mochten er hierna nog klachten resten dan kan je gebruik maken van de klachtbemiddeling door een klachtenfunctionaris via de site van de LVVP (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Daarnaast ben ik aangemeld bij Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ Praktijken.